Тримесечник за литература "Глоси"

ГЛОСИ

 

"ГЛОСИ" - Тримесечник за литература, година I, брой 2

"АРС",
Благоевград, 2008 г.,
формат 32/60/84, 84 страници,
корична цена 4,20 лева

Още от този втори брой проличава, че "Глоси" ще представлява нещо различно от традиционния печатен орган на поредното литературно сдружение или на формациите от типа на затворените литературни кръгове. Не само поради отворения си характер и присъствието в него на толкова различни стилове и почерци, които правят трудно свеждането им към тесните и еднозначни естетически намерения на една литературна "школа"... А преди всичко, заради ценностите, зад които застава и които правят възможни основите на културното ни съпреживяване и самото му съществуване; заради добронамерено отворената врата за търсенията на съвременната българска литература. Търсения, които са насъщни - и следователно, встрани както от доминиращите "жълти" публицистични тонове на един нов псевдокритически 'реализъм', така и от самоцелния напън на претенциозното графолюбиво 'новаторство'...

Публикуваните текстове очертават в доста широки "граници" живия литературен процес, в който се е 'разтворила' пъстротата на съвременното литературно съзнание - все още слабо артикулирана като теоретико-художествени принципи: от естетиките с представен характер, чийто поетически свят предпочита да реферира видимостта в нейното правдоподобие, през филигранния изказ на една предположена отвъд емпирията, екзистенция - до "граничните" като културна стратегия, нагласи; и от пластичното повествование (в прозата), където езикът следва непосредственото наблюдение - до вниманието към детайла, подчертаващо своята игрова вторичност спрямо "втвърдили се" стереотипи на писане.

Че задачата се е оказала съвсем посилна, е очевидно.

Съ-общуването на толкова различни в спецификата на поетиките, естетиките и жанровите си предпочитания творци, "съседстването" на текстовете им по страниците на тримесечника, не звучи оксиморонно, а като стойностна полифония, удържаща в себе си сигурния литературен вкус.


______________________________
© Ваня Стефанова
© "Поречия", 1/2008

Вижте условията за доставка на книгата.